[1]
ไชยคราม ธ. 2021. ความเป็นเมืองจากการประเมินคุณค่าและมูลค่าที่ดินในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 773–786. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.80.