[1]
พานทอง ช., ไชยนอก ก., เชิดหิรัญกร เ., บุตรกูล ด. and อินทรศิริ เ. 2021. ผลของการยิงด้วยลำไอออนและกระบวนการทางความร้อนต่อโครงสร้างผลึกและสมบัติเชิงแสงของพลอยดิบสปิเนล. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 787–798. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.81.