[1]
แก้วหาวงษ์ น. 2015. การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ SARIMA และตัวแบบการถดถอยที่มีความคลาดเคลื่อนเป็นตัวแบบ ARMA. Thai Journal of Science and Technology. 4, 1 (Feb. 2015), 24–36. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2015.7.