(1)
สิงห์ศิลารักษ์ ท.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai J. Sci. Technol. 2017, 7, 89-98.