(1)
อุ่นทวี ศ.; เครือจันทร์ ค.; เกษียร ส.; ผลประไพ ช.; อิฐรัตน์ อ. การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai J. Sci. Technol. 2017, 7, 134-145.