(1)
สิงห์ศิลารักษ์ ท.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RpoC1. Thai J. Sci. Technol. 2017, 7, 191-201.