(1)
ศรีช่วย ป.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; วงศ์ชาวจันท์ เ.; พัฒนเกียรติ ส.; พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 239-248.