(1)
แย้มสุดใจ จ.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; สุขประเสริฐ พ.; พัฒนเกียรติ ส.; พิริยะภัทรกิจ อ. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 249-260.