(1)
ล้านไชย ม.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; ทองศรี ว.; พิริยะภัทรกิจ อ.; จันจุฬา ณ. การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 261-271.