(1)
อินทรัตน์ ธ.; ไวภาษา ช. การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 307-318.