(1)
คบพิมาย ย.; สกูลสิงหาโรจน์ ช.; แสงทอง ว.; จีนะเจริญ ศ. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 282-292.