(1)
เกตตะพันธุ์ ส.; อนันต์ ก.; อธินุวัฒน์ ด.; เมตปราณี ล. ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 333-354.