(1)
คำโมนะ ก.; พงษ์เจริญกิต แ.; แสงทอง ว.; สกูลสิงหาโรจน์ ช. การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 371-381.