(1)
พวงจิก ธ.; หาระโคตร พ. การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 382-392.