(1)
วงศ์ประเสริฐ ส.; เชื้อบุญ ว. ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 399-407.