(1)
จันทร์แจ่ม น.; ตังคณานุรักษ์ น.; ตังคณานุรักษ์ ค.; อัมพรายน์ ก.; พิริยะภัทรกิจ อ. การศึกษาผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำผิวดินของการปลูกกาแฟอาราบิก้าภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 408-417.