(1)
แวนบอเซอร์ บ.; ทรัพย์สมบูรณ์ ก. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 427-441.