(1)
ภูมิพันธ์ พ. บทบาทของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อพืช ดิน และสิ่งแวดล้อม. Thai J. Sci. Technol. 2013, 2, 91-101.