(1)
วรรณประเสริฐ พ.; อธินุวัฒน์ ด.; ผลประไพ ช. ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์. Thai J. Sci. Technol. 2013, 2, 115-124.