(1)
เรียนสุทธิ์ ว. การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 460-470.