(1)
โสตถิวิไลพงศ์ จ.; อธินุวัฒน์ ด. การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 516-533.