(1)
เวียงวะลัย ห.; ภูวงษ์ ก. ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 534-543.