(1)
ศรีมงคลลักษณ์ อ.; ภู่ภิญโญกุล ม.; ตั้งตระกูล พ. ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 544-552.