(1)
ดำริห์อนันต์ จ.; ปานรังศรี ธ. การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 553-566.