(1)
กบค้างพลู แ.; ชุมภูคำ เ.; ฉัตรบรรยงค์ ร. ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 592-599.