(1)
อินทนนท์ อ.; เตชีศีลพิทักษ์ ธ.; จาละ อ.; จันจุฬา ณ.; บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานของต้นแววมยุราพันธุ์พื้นเมือง. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 596-604.