(1)
มณีธร เ.; โรจน์พิบูลสถิตย์ ป.; วิไลชนม์ ร.; กังสดาลอำไพ ศ. เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร รูปร่างทรงกลม ซึ่งมีชีวิต แต่ไม่เจริญเติบโต ยังคงสร้างกลูตามิลทรานส์เพปทิเดสที่เป็นปัจจัยก่อความรุนแรงโรค. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 614-621.