(1)
เนียมจันทร์ น.; ใหญ่ประเสริฐ ช.; ศิริสถิตย์กุล ช. ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 1-9.