(1)
เหลาพะวัง ส.; ชุมภูคำ เ.; นะมิกิ อ.; เมฆตรง ว.; กฤษณพุกต์ ก. ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 10-19.