(1)
วัฒนเดชเสรี เ.; ชคตระการ ส.; ภูมิพันธ์ พ.; ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 31-42.