(1)
ขณะรัตน์ อ.; ตังคณานุรักษ์ ค.; ตั้งกุลบริบูรณ์ ร.; พิริยะภัทรกิจ อ. ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 43-53.