(1)
พรเจริญ อ.; บดีรัฐ น. เ.; ฤกษ์งาม ถ.; ชูเมียน ส. การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 85-92.