(1)
ศรีธเรศ น.; เทพรักษา ป.; โควะวินทวีวัฒน์ ส. ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 156-166.