(1)
บุนนาค ส.; พวงจิก ธ.; บุญยืน ส. คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa Beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 250-257.