(1)
สุขจิตร ส.; สกูลสิงหาโรจน์ ช.; เข็มกลัดเงิน น.; นนทสวัสดิ์ศรี เ. การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 287-299.