(1)
คาชิมา ศ.; ธนานันต์ ธ.; ขจรผดุงกิตติ ย. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 300-308.