(1)
นิติวรการ ศ. วิกฤตการณ์อาหารไทย ?. Thai J. Sci. Technol. 2014, 3, 67-75.