(1)
อินทนนท์ เ.; พวงจิก ธ. น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 345-354.