(1)
งามล้วน ศ.; ชคตระการ ส.; ชุติมานุกูล พ. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 377-385.