(1)
พรมจวง ณ.; เหล็กสูงเนิน น.; ตอเงิน พ. การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 386-397.