(1)
เขื่อนเพชร ก.; จันทร์ศรีบุตร ณ.; ลิขิตสิทธิกุล ภ. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 411-428.