(1)
มณีโชติ ส.; อธินุวัฒน์ ด. การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 468-478.