(1)
มณีเนตร ฐ.; ธนานันต์ ธ.; ธนานันต์ น. การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 544-551.