(1)
สุขขะ ก.; สมปาก เ.; ธนานันต์ ธ.; ศากยวงศ์ น.; เจียรนัยกุล น. การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 552-564.