(1)
เอกศิริพงษ์ พ.; จิรขจรกุล ส. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. Thai J. Sci. Technol. 2014, 3, 148-159.