(1)
ศรีรัตนโชติ เ.; พันพิพัฒน์ ว.; ชัยจันทร์ ม.; หนิสอ ห. ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 620-632.