(1)
เบี้ยทอง ว.; ศรีชนะ ด. การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 633-641.