(1)
หะยีลาเต๊ะ ณ.; ชคตระการ ส.; ภูมิพันธ์ พ.; ชุติมานุกูล พ. ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ. Thai J. Sci. Technol. 2020, 9, 278-289.