(1)
แผ้วบาง อ.; สินสมบูรณ์ทอง ส. การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี. Thai J. Sci. Technol. 2020, 9, 418-435.