(1)
สุรัตนเมธากุล ป.; สินสมบูรณ์ทอง ส. Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups. Thai J. Sci. Technol. 2021, 10.